-A A +A
Type: 
Journal
Description: 
► Cover image from Guozhu Sun, Xueda Wen, Yiwen Wang, Shanhua Cong, Jian Chen, Lin Kang, Weiwei Xu, Yang Yu, Siyuan Han, and Peiheng Wu, Appl. Phys. Lett. 94, 102502 (2009) … LASERS, OPTICS, AND OPTOELECTRONICS 101101 Characterization of archeological human bone tissue by enhanced backscattering of light (3 pages) … M. Leonetti, S. Capuani, M. Peccianti, G. Ruocco, C. Conti … 101102 Metal mirror assisting light extraction from patterned AlGaInP light-emitting diodes (3 pages) … Sun-Kyung Kim, Hyun Don Song, Ho-Seok Ee, Hyun Min Choi, Hyun Kyong Cho, Yong-Hee Lee, Hong-Gyu Park … 101103 Practical enhancement of photoluminescence by metal nanoparticles (3 pages) … 101104 Electro-optics of polymer-stabilized blue phase liquid crystal displays (3 pages) … Zhibing Ge, Sebastian Gauza, Meizi Jiao, Haiqing Xianyu, Shin-Tson Wu … 101105 GaN light-emitting diode …
Publisher: 
Publication date: 
9 Mar 2009
Authors: 

Qing Yang, Xiaoshun Jiang, Xin Guo, Yuan Chen, H Tu, Z Jiang, DL Marks, BS Ham, J Hahn, Yoshiki Kohmura, Kei Sawada, Munetaka Taguchi, Tetsuya Ishikawa, Takuji Ohigashi, Kwangchil Lee, Youngjean Jung, Gumin Kang, Haesung Park, HW Then, CH Wu, G Walter, M Feng, N Holonyak Jr, G Huang, W Guo, P Bhattacharya, G Ariyawansa, NC Chen, CF Yu, CP Yuan

Biblio References: 
Volume: 94 Issue: 10
Origin: 
Appl. Phys. Lett